Sociālais darbs

Sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei vai personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem piedāvā:

 • pajumti, ēdināšanu, diennakts aprūpi bērnam un viņa ģimenes locekļiem krīzes situācijā;
 • individuālas konsultācijas pie centra speciālistiem;
 • informāciju par pieejamo palīdzību un pakalpojumiem Ventspilī un citur Latvijā.


Krīzes centra rehabilitācijas programma un pakalpojumi palīdzēs atgūt psiholoģisko un sociālo stabilitāti, atjaunot un uzlabot dzīves kvalitāti.

 • Sociālais darbinieks organizēs palīdzības sniegšanu, sadarbojoties ar dažādu nozaru speciālistiem.
 • Sociālais pedagogs pilnveidos bērna un mātes dzīves prasmes, iemaņas.
 • Aukle - veido stilu, mājīgu atmosfēru, būs draugs un palīgs ikdienas gaitās.
 • Jurists konsultēs tiesisko jautājumu risināšanā.
 • Ārsts sniegs pirmo nepieciešamo veselības aprūpi.


Krīzes centrs īsteno Latvijas valsts finansētas 2 programmas, un krīzes centrā ir iespējams seņemt šādus pakalpojumus:

 • 30 dienu rehabilitācijas kurss - bērniem, kuri cietuši no vardarbības;
 • 60 dienu rehabilitācijas kurss - bērniem, kuri cietuši no vardarbības un ir uzsākts kriminālprocess.


Ir noslēgts līgums ar Ventspils pilsētas domes Sociālo dienestu un saskaņā ar šo līgumu Krīzes centrs nodrošina diennakts uzturēšanos un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu krīzes situācijā nonākušām personām.

Sociālais darbinieks:

 • sniedz personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, vada sociālā gadījuma risināšanas procesu;
 • palīdz personai attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas;
 • atbalsta  personas attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;
 • piesaista sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus personai vai personu grupai sociālo problēmu risināšanā;
 • nodrošina informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem un veido kontaktus starp sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem;
 • vada individuālas konsultācijas, sarunas, nodarbības ar krīzes centra klientiem;
 • vada grupu nodarbības ar dažāda vecuma klientu grupām (izmanto metodes ar spēļu elementiem un mākslas terapijas elementiem);
 • pārstāv klienta intereses;
 • pilnveido sociālās prasmes.


Sociālais darbinieks sadarbībā ar citām institūcijām un krīzes centra speciālistiem noskaidro un apzina bērna grūtības, sievietes problēmas (grūtības) un ģimenes problēmas. Izstrādā katram individuālo plānu atbilstoši rehabilitācijas mērķiem. Sociālais darbinieks kā gadījuma vadītājs piesaista citus speciālistus, institūcijas, ģimenes locekļus, lai risinātu bērna, sievietes, ģimenes problēmas.

Krīzes centrā ģimenēm ar bērniem "Paspārne" konsultācijas sniedz pieredzējuši speciālisti:

 • sociālā darbiniece - Rūta Erliha-Štranka
 • sociālā darbiniece - Līga Priedoliņa


Sociālā darba metodes darbā ar Krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” klientiem : 

Bērni (0–1g.v.) : Novērošana, sociālā gadījuma apspriede, starpdisciplinārā sanāksme, starpinstitucionālā sanāksme.
Bērni (2-4 g.v.): Novērošana, pašaprūpes/sociālo prasmju uzlabošana, izglītošana, sociālā gadījuma apspriede, starpdisciplinārā sanāksme, starpinstitucionālā sanāksme.
Bērni (5-6 g.v.): Novērošana, saruna, pašaprūpes/sociālo prasmju uzlabošana, izglītošana, sociālā gadījuma apspriede, starpdisciplinārā sanāksme, starpinstitucionālā sanāksme, „Džimbas uzdevumu grāmata”, „Par mani” (Centrs „Dardedze”), „Drošuļa Džimbas ieteikumi bērnu drošībai saskarsmē ar svešiniekiem„
Bērni (7-12 g.v.): Novērošana, anketēšana, saruna, pārrliecināšana, pašaprūpes/sociālo prasmju uzlabošana, izglītošana, sociālā gadījuma apspriede, starpdisciplinārā sanāksme, starpinstitucionālā sanāksme „DŽimbas uzdevumu grāmata”, „Par mani” (Centrs „Dardedze”), „Drošuļa Džimbas ieteikumi bērnu drošībai saskarsmē ar svešiniekiem”,informēšana izmantojot anketu, kolāžas.
Bērni (13-15 g.v.): Novērošana, anketēšana , intervija, saruna, konsultācija, pārliecināšana, pašaprūpes/sociālo prasmju uzlabošana, izglītošana, sociālā gadījuma apspriede, starpdisciplinārā sanāksme, starpinstitucionālā sanāksme, informēšana izmantojot anketu, kolāžas, izglītojoši informatīvā literatūra.
Bērni (16-18 g.v.): Novērošana, anketēšana , intervija, saruna, konsultācija, pārliecināšana, pašaprūpes/sociālo prasmju uzlabošana, izglītošana, sociālā gadījuma apspriede, starpdisciplinārā sanāksme, starpinstitucionālā sanāksme, informēšana izmantojot anketu, kolāžas, izglītojoši informatīvā literatūra.
Pavadones: Novērošana, anketēšana, intervija, saruna, konsultācija, vēdināšana, pārliecināšana, pašaprūpes/sociālo prasmju uzlabošana, starpdisciplinārā sanāksme, starpinstitucionālā sanāksme, izglītošana par bērna emocionālajām un fiziskajām vajadzībām, par atkarībām, kolāžas, izglītojoši informatīvā literatūra.