Projekti

Daudzfunkcionāls krīzes centrs

 

Projekts „Daudzfunkcionāls krīzes centrs – alternatīvās aprūpes atbalstam” ( programma „Kopā ar ģimeni”, Kopienu iniciatīvu fonds, SEB Unibanka.)

 

 

Projekta mērķi:
Veicināt daudzfunkcionāla krīzes centra izveidi bērnu un ārpusģimenes aprūpes institūciju alternatīvas aprūpes atbalstam , tādejādi sekmējot Ventspils pilsētas un teritoriāli blakus esošo pašvaldību alternatīvās aprūpes formu kvalitatīvu izaugsmi un attīstību, motivējot jaunu audžuģimeņu veidošanos, kā arī nodrošinot materiāli tehnisku atbalstu Krīzes centram ģimenēm ar bērniem „Paspārne”.
 
Projekta realizācijas laiks: no 01.10.2007. līdz 30.03.2008.
 
Projekta rezultāti:
  • apmācīti 40 nodarbību dalībnieki;
  • sniegts atbalsts 15 atbalsta grupas dalībniekiem;
  • 5 mēnešu laikā aptuveni 25 cilvēkiem radīta iespēja īslaicīgi uzturēties krīzes centrā un saņemt sociālpsiholoģisko palīdzību;
  • veikta aprīkojuma iegāde un labiekārtota krīzes centra ieeja.

Projekta realizētājs:
Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”. Projekta partneri: Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, Ventspils Bāriņtiesa
 
Projekta izmaksas: 11703 LVL