Projekti

EK grantu programma

 

Projekts “Diennakts krīzes centrs bērniem un ģimenēm ar bērniem Ventspilī – sociālpsiholoģiskais atbalsts vardarbībā cietušajiem bērniem un viņu ģimenēm” EK grantu programmā “Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana” (Phare).

 

Projekta vispārējie mērķi:
• nodrošināt profesionālu sociāli - psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām Ventspils pilsētā, piesaistot nozaru speciālistus;
• veicināt krīzes situācijā nonākušo personu sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā.

Projekta realizācijas laiks: no 10.2004.līdz 07.2005., Ventspils pilsētā.

Projekta rezultāti:
• organizēti 5 semināri „Izpratne par vardarbību un starpdiscipinārā pieeja palīdzības sniegšanā” potenciālajiem sadarbības partneriem , konsultantiem, ekspertiem, kuru darbs ikdienā saistīts ar bērniem, ģimenēm ar bērniem;
• veikts darbs ar tiešo mērķa grupu - bērniem vardarbības upuriem un ģimenēm, kuru bērni cietuši no vardarbības (konsultācijas, atbalsta grupas u.c.);
• organizēta Informatīva kampaņa „ Vardarbībai nē!” - plakātu konkurss bērniem skolās;
• veikta Krīzes centra darbinieku atlase;
• veikts centra materiāli tehniskais nodrošinājums;
• organizēts darbs ar plašsaziņas līdzekļiem aktualizējot pastāvošo problēmu.

Projekta realizētājs:

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”, Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde ir projekta Partneris, piedalās ar līdzfinansējumu (3893 EUR).

Kopējās projekta izmaksas: 38932 EUR .

Projektu līdzfinansē:

EK grantu programma “Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana”, SIF, Brīvības iela 40-39, Rīga, LV 1050, tālr.7281752, finansējuma apjoms 35039 EUR