Projekti

Diennakts krīzes centra izveide

 

Projekts “Diennakts krīzes centra bērniem un ģimenēm ar bērniem izveide Ventspilī” EK grantu programmā “Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā – 2001”(Phare).

 

Projekta konkrētie mērķi ir:

 • izstrādāt krīzes centra bērniem un ģimenēm ar bērniem darbības koncepciju un darbam nepieciešamos metodiskos materiālus;
 • veikt projekta darbinieku apmācību, kas centrā darbosies kā darba konsultanti un padomdevēji centra darbiniekiem;
 • izveidot centra materiāli tehnisko bāzi sociālās un psiholoģiskās palīdzības sniegšanai;
 • nodrošināt profilaktisko darbu ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem, disfunkcionālām ģimenēm pirms krīzes centra darbības uzsākšanas;
 • pievērst sabiedrības uzmanību iespējamām sociālām un psiholoģiskām krīzes situācijām un informēt par to novēršanas veidiem.


Projekta realizācijas laiks: 12.2003. līdz 08.2004., Ventspils pilsētā.

Projekta rezultāti:

 • izveidota centra darbības koncepcija, kas apkopota kā centra darbinieku rokasgrāmata un publicēta 50 eksemplāros;
 • apmācīti 25 centra konsultanti un izstrādāti apmācību materiāli centra darbiniekiem;
 • izremontētas un iekārtotas centra sociālo darbinieku un psihologa darba telpas ar kopējo platību 34 m2;
 • izveidotas un apmācītas trīs krīzes situāciju atbalsta grupas katra 8-15 cilvēku sastāvā;
 • deviņās Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās uzsākts informatīvs darbs ar vecākiem un organizēti informatīvi semināri;
 • sagatavoti un 500 eksemplāros izdoti informatīvi bukleti vecākiem par krīzes situāciju novēršanu;
 • sagatavoti un 500 eksemplāros izdoti informatīvi bukleti bērniem un jauniešiem par krīzes situāciju novēršanu;
 • sagatavoti 9 paziņojumi presei par krīzes centra izveidošanas pasākumiem un centra lomu sociālo krīžu novēršanai un risināšanai.


Projekta realizētājs:

Ventspils Bērnu un pusaudžu atbalsta centrs “Nāc līdzi!”, Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” bija šī projekta Partneris.

Kopējās projekta izmaksas: 66700 EUR.

Projektu finansēja:

EK grantu programma “Pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā – 2001”, LSIF, Brīvības iela 40-39, Rīga, LV 1050, tālr.7281752, finansējuma apjoms 57 780 EUR.