Vēsture

Latvijā no 1998. gada tika mainīts sociālās aprūpes pakalpojumu finansēšanas modelis. Finansēšanas modelis paredz, ka pašvaldībām, kurām nav savu aprūpes institūciju būtu jāveido alternatīvās aprūpes pakalpojumi vai jāpērk institucionālās aprūpes pakalpojumi citās pašvaldībās.

Ventspils pašvaldības iedzīvotājiem uz 2003.gadu nebija iespējams saņemt šāda veida pakalpojumus, kādus spētu nodrošināt krīzes centrs, pilsētā vai Ventspils rajonā. Tuvākais iespējamais pakalpojumu sniedzējs bija Talsu sieviešu un bērnu krīzes centrs (75 km), kurš bija noslogots un nespēja pilnībā apmierināt pieprasījumu, kas nāca no reģiona pašvaldību puses.

Ventspils pilsētas pašvaldība izteica gatavību risināt šo problēmu sadarbojoties ar sabiedriskajām organizācijām un atbalstot s/o Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne” aktivitātes, piešķirot telpas centra izveidei un apņemoties pēc centra izveidošanas atbalstīt tā darbību , sedzot centra uzturēšanas izdevumus ik gadu, pērkot centra pakalpojumus Ventspils pilsētas iedzīvotājiem.

Izveidojot krīzes centru ģimenēm ar bērniem Ventspils pilsētā, tika uzsākta sociāli – psiholoģiskās palīdzības sniegšana ne tikai Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, bet radīta iespēja šāda veida pakalpojumus saņemt arī Ventspils rajona pašvaldībās dzīvojošajiem un citiem Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.

Centram tika izvirzīti divi galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt profesionālu sociāli - psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām, piesaistot nozaru speciālistus .
  • veicināt krīzes situācijā nonākušo personu sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā.


KC „Paspārne” veidots ar 24 stacionārām vietām Ventspils pilsētas domei piederošās telpās, kas atrodas Ventspilī, Talsu ielā 39. Centra izveidošanai bija nepieciešams izveidot materiāli tehnisko bāzi, t.i., rekonstruēt un pielāgot telpas krīzes centra vajadzībām 400 m2 platībā, kā arī izveidot koncepciju un sistēmu centra efektīvai darbībai un tālākas attīstības iespēju nodrošināšanai.
 

Centra ilgtermiņa mērķprogramma ietvēra šādas sadaļas: 

  • Atbalsta un palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušiem bērniem un sievietēm;
  • Atbalsta grupu veidošana, informēšana, izglītošana;
  • Darbs ar “ielu bērniem”;
  • Brīvprātīgo darbinieku apmācība un iesaistīšana aprūpes darbā;
  • Sadarbības veicināšana ar citām institūcijām (pašvaldībām, policiju, sociālajiem dienestiem, skolām, veselības aprūpes iestādēm u.c.);
  • Finansējuma piesaistīšana izstrādātām programmām, darbs pie projektiem, labdarības akcijas;
  • Informācija, reklāma plašsaziņu līdzekļos;
  • Pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citām organizācijām (arī ārvalstīs).


Krīzes centra ģimenēm ar bērniem "Paspārne" atklāšana fotogrāfijās: