Jautājumi juristam

Laulāto mantiskās attiecības

 

Laulāto mantiskās attiecības

 

1) Kādi ir laulāto mantiskās attiecību veidi?
Laulāto mantiskās attiecības var iedalīt divos veidos likumiskās un līgumiskās attiecībās.
Likumiskās attiecības, tiek regulētas saskaņā ar LR Civillikuma(89.-110.p.) normām. Savukārt, līgumiskās attiecības, tiek regulētas saskaņā ar laulības līguma noteikumiem. Ja starp laulātiem nav noslēgt laulības līgums, tad starp viņiem pastāv likumiskās mantiskās attiecības. Un ja ir noslēgts laulības līgums, tad starp laulātiem pastāv līgumiskās mantiskās attiecības.

2) Ko nosaka laulāto likumiskās mantiskās attiecības?
Šīs attiecības regulē LR Civillikuma 89.-110.panti. Pastāvot likumiskās mantiskām attiecībām starp laulātiem visa manta (kustamā, nekustāmā u.c.) iedalās:
- laulāto kopīgā manta ( viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību),
- laulāto atsevišķa manta:
1) īpašums, kas piederēja pirmslaulības,
2) īpašums, par kuru laulātie rakstiski vienojās, ka tas ir tikai viena laulāta īpašums (šo vienošanos, jāreģistrē zemesgrāmatā),
3) priekšmeti, kas pieder tikai viena laulātā personīgai lietošanai vai vajadzīgi viņa patstāvīgā darbā(piemērām, šujmašīna skroderim),
4) nekustamais īpašums, ko viens laulātais ir ieguvis bez atlīdzības laulības laikā ( dāvinājums, tiesas ceļā, īpašuma atjaunošanas rezultātā),
5) laulātā atsevišķās mantas ienākumi, kas nav nodoti ģimenei un kopīgas saimniecības vajadzībā (piemērām, nomas maksa),
6) manta, ar ko atvietotā, kāda no augstākminētām mantām.
- laulāto atsevišķi iegūta manta ( manta , ko katrs laulātais iegūst ar savu pastāvīgu darbu – katram laulātajam pieder viņa darba augļi( algas), un katrs ir savu darba augļu(algas) īpašnieks).

3) Ko nozīmē laulāto līgumiskās mantiskās attiecības?
Laulāto līgumiskās attiecības regulē LR Civillikuma 111.-145.panti un laulības līgums. Laulības līgums ir līgums ar ko laulātie nodibina, pārgroza vai izbeidz savas mantiskās attiecības. Laulāto līgumiskās mantiskā attiecības iedalās”
- visas mantas šķirtība (katrs laulātais patur viņam pirms laulības piederējušo mantu un arī laulības laikā var to patstāvīgi iegūt, lietot un ar to rīkoties neatkarīgi no otra laulātā),
- visas mantas kopība (laulātājiem pirms laulības piederējusī, kā arī laulības laikā iegūtā manta, izņemot atsevišķo( kas laulības līgumā noteikta par atsevišķo), ir apvienota vienā kopīgā nedalāmā masā, kura laulības laikā nepieder nevienam laulātajam atsevišķā daļā).

Laulības līgumu var slēgt pirms laulības noslēgšana, kā arī jau laulības laikā. Laulības līgumu jāslēdz pie notāra un jāreģistrē laulāto mantisko attiecību reģistrā , kas atrodas Uzņēmumu reģistrā. Uz Uzņēmumu reģistru jāiet abiem laulātiem, lai uzrakstīt kopīgu iesniegumu par laulības līguma reģistrāciju.