Jautājumi juristam

Darba tiesiskās attiecības

 

Darba tiesiskās attiecības.

 

 

1) Kādos gadījumos Darba devējs var mani atlaist no darba?

Darba devējs var atlaist no darba tikai pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā:

 1. darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
 2. darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;
 3. darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
 4. darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
 5. darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;
 6. darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;
 7. darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums;
 8. ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;
 9. tiek samazināts darbinieku skaits;
 10. tiek likvidēts darba devējs — juridiskā persona vai personālsabiedrība;
 11. darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

2) Kādā termiņā Darba devējam mani jābrīdina par atlaišanu?

Darba devējs nekavējoties atlaiž no darba, ja darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī vai veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību.

Darba devējam jābrīdina darbinieks par atlaišanu 10 dienas iepriekš, ja:

 • darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
 • darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
 • darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;
 • darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums,
 • darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Darba devējam jābrīdina darbinieks par atlaišanu vienu mēnesi iepriekš, ja:

 • darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;
 • ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;
 • tiek samazināts darbinieku skaits;
 • tiek likvidēts darba devējs — juridiskā persona vai personālsabiedrība.

 

 


3) Vai darba devējs var mani atlaist no darba, ja manā apgādībā ir nepilngadīgie bērni?

Darba devējs var atlaist Darbinieku, neatkarīgi no darbinieka apgādībā esošo bērnu skaita. Darba likumā ir paredzēta priekšrocība Jūsu gadījumā turpināt darbu, ja jums ir labi darba rezultāti un augstākā kvalifikācija un pastāv izšķirošs jautājums - kuru no vienādās kvalifikācijas darbiniekiem atlaist? Saskaņā ar darba likums 108.pantu , ja darba rezultāti un kvalifikācija ir vairākiem darbiniekiem ir vienāda, tad priekšrocība turpināt darbu ir šādiem darbiniekiem:

 1. kuri pie attiecīgā darba devēja nostrādājuši ilgāku laiku;
 2. kuri pie attiecīgā darba devēja cietuši nelaimes gadījumā darbā vai saslimuši ar arodslimību;
 3. kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem;
 4. kuriem ir divi vai vairāki apgādājamie;
 5. kuru ģimenes locekļiem nav pastāvīga ienākuma;
 6. kuri ir invalīdi vai slimo ar staru slimību;
 7. kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;
 8. kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis mazāk par pieciem gadiem;
 9. kuri, nepārtraucot darbu, kādā izglītības iestādē apgūst profesiju (amatu, arodu);
 10. kuriem piešķirts politiski represētās personas statuss.


4) Kad darba devējam jāizmaksā atlaišanas pabalsts?

Darba devējam jāizmaksā atlaišanas pabalsts tikai šādos atlaišanas gadījumos :

 • darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai,
 • darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums,
 • ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu,
 • tiek samazināts darbinieku skaits,
 • tiek likvidēts darba devējs — juridiskā persona vai personālsabiedrība.

Atlaišanas pabalsta apmērs atkarīgs no darba stāža pie attiecīga darba devēja:

 • līdz 5 gadiem, tad viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā,
 • no 5 līdz 10 gadiem, tad divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā,
 • no 10 līdz 20 gadiem, tad triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā,
 • vairāk nekā 20 gadus, tad četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.