Jautājumi juristam

Vecāku pienākumi

 

Vecāku pienākumi.

 

1) Kādi ir vecāku pienākumi?

1. Rūpēties par bērnu (t.i. ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšana, bērna kopšana un viņa izglītošana un audzināšana (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses)) Civillikuma 177.pants

2. Rūpēties par bērna mantu (t.i. gādāt par bērna mantas uzturēšanu un izmantošanu tās saglabāšanai un vairošanai) Civillikuma 177.pants

3. Pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.pants

4. Sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pēc iespējas respektējot viņa individualitāti, ievērojot spējas un tieksmes Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.pants

5. Aizstāvēt bērna tiesības un intereses Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.pants

6. Neatstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāko par 13 gadiem, klātbūtnes. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.pants

2) Kādas sankcijas var būt piemērot vecākiem par viņu pienākumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai vecāku varas ļaunprātīgu izmantošanu?

Vecāki par vecāku pienākumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai aizgādības tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, bērna fizisku sodīšanu, kā arī cietsirdīgu izturēšanos pret bērniem saucami pie administratīvās un kriminālās atbildības, kā arī varbūt atņemtās bērna aprūpes tiesības.

Pie administratīvās atbildības var saukt vecākus:
1) Par fizisko un emocionālo vardarbību pret bērnu (APK 172.2 p)- sods brīdinājums vai naudas sods līdz 50,-Ls, ja 1 gada laikā izdarīts atkārtoti, tad sods no 25,-Ls līdz 150,-Ls,
2) Par bērna atstāšanu bez uzraudzības (APK 172.4 p)-sods brīdinājums vai naudas sods līdz 50,-Ls, ja 1 gada laikā izdarīts atkārtoti, tad sods no 50,-Ls līdz 150,-Ls,
3) Par bērnu aprūpes pienākuma nepildīšanu (APK 173.p.) – sods brīdinājums vai naudas sods līdz 100,-Ls, ja 1 gada laikā izdarīts atkārtoti, tad sods no 150,-Ls līdz 250,-Ls,

Krimināllikuma 174.pantā ir paredzēti šādi sodi:
1) Par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo, ja ar to nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs un ja ar šīm darbībām nav tīša smaga vai vidēji smaga miesas bojājuma sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas pret mazgadīgo, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

3) Kādos gadījumos tiek atņemtas aprūpes tiesības un aizgādības tiesības?

Bāriņtiesa atņem bērna aprūpes tiesības šādos gadījumos:
- ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;
bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāku apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);
- vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
- vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;
- konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu. Civillikuma 203.panta 1.daļa

Bērna aprūpes tiesības tiek atņemtas uz laiku.
Ja bērna aprūpes tiesību atņemšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu. Bāriņtiesu likuma 22.panta 2.daļa
Ja gada laikā iemesli , kuru dēļ bija atņemtas aprūpes tiesības nav zuduši, tad bāriņtiesa lemj par nepieciešamību vecākam atņemts aizgādības tiesības. Civillikuma 203.panta 3.daļa

Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai šādos gadījumos:
- vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (konstatēta vardarbība pret bērnu u.tml.);
- vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību;
- vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai Bāriņtiesu likuma 22.panta 3.daļa

Ja vienam vecākam ir atņemtas aprūpes tiesības, tad bērna aprūpi īsteno otrs vecāks, bet, ja arī tam ir šķēršļi, bāriņtiesa gādā par bērna ārpusģimenes aprūpi. Civillikuma 203.panta 2.daļa