Jautājumi juristam

Aizgādības tiesības

 

Par aizgādības tiesībām.

 

 

1) Kas ir aizgādības tiesības?
Aizgādības tiesības ir vecāku(tēva un mātes) tiesības un pienākums 1) rūpēties par bērnu un viņa mantu; 2) pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

2) Kā vecāki var īstenot savas aizgādības tiesības?
Bērns līdz pilngadības sasniegšanai ir savu vecāku aizgādībā.

Kopā dzīvojošie vecāki aizgādības tiesības īsteno kopīgi. Arī tad, ja vecāki dzīvo atsevišķi, kopīga aizgādība turpinās. Vecākam, pie kura bērns dzīvo, ir ikdienas aizgādības tiesības (ikdienas jautājumus lemj vienpersonīgi), bet jautājumos, kas būtiski ietekmē bērna attīstību, piem. izglītības iegūšana, vecāki lēmumu pieņem kopīgi.

3) Kad beidzas vecāku kopīgā aizgādība?

Kopīgā aizgādība beidzas, ja kādam no vecākām ir noteikta atsevišķa aizgādība. Atsevišķo aizgādību var nodibināt:

  1. ar vecāku vienošanos;
  2. ar tiesas spriedumu.

Ja vienam vecākam ir noteikta atsevišķā aizgādība, tad otram vecākam ir saskarsmes tiesības (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu). Tam vecākam, kurš nedzīvo kopā ar bērnu, ir tiesības saņemt ziņas par viņu, it īpaši ziņas par viņa attīstību, veselību, sekmēm mācībās, interesēm un sadzīves apstākļiem.

4) Kā izšķirt strīdus starp vecākiem par aizgādības tiesībām?
Pastāvot kopīgai aizgādībai, domstarpības starp vecākiem par bērna aprūpes un audzināšanas jautājumiem lemj bāriņtiesa.

Strīdus par viena vecāka atsevišķu aizgādību un saskarsmes tiesībām izskata tiesa, iepriekš saņemot no bāriņtiesas atzinumu.

Vecāku strīds par aizgādības tiesībām izšķirams, ņemot vērā bērna intereses un noskaidrojot bērna viedokli, ja vien viņš pats spēj to formulēt.