Jautājumi juristam

Laulības šķiršana

 

Kādos gadījumos var šķirt laulību?

 

Laulību var šķirt šādos gadījumos:
1) ja laulība ir izirusi, t.i. ja laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti (Civillikuma 72.pants)
2) ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, tad laulību var šķirt tikai šādos gadījumos, ja:

 • laulības turpināšana tam laulātajam, kas pieprasa laulības šķiršanu, ir neiespējama tādu iemeslu dēļ, kuri ir atkarīgi no otra laulātā un kuru dēļ kopdzīve ar viņu būtu neizturama cietsirdība pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu (Civillikuma 74.panta pirmās daļas 1.punkts). Piemērām, vardarbība ģimenē, vardarbība pret bērnu u.t.t.
 • abi laulātie pieprasa laulības šķiršanu vai viens laulātais piekrīt otra laulātā prasībai šķirt laulību (Civillikuma 74.panta pirmās daļas 2.punkts)
 • viens no laulātajiem uzsācis kopdzīvi ar citu personu un šajā kopdzīvē ir piedzimis bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana (Civillikuma 74.panta pirmās daļas 3.punkts)

2) Kādi jautājumi jārisina pirms sniedz prasību par laulības šķiršanu tiesā?
Tiesa nevar šķirt laulību, ja nav atrisināti šādi jautājumi:

 • par bērna aizgādību un/vai otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību
 • par uzturlīdzekļiem
 • laulības laikā iegūtās mantas sadali

Ja starp laulātiem šajos jautājumos nav vienošanās, tad tiesai jāpiesaka attiecīgi prasījumi. (Civilprocesa likuma 235.1 pants 3.punkts)

3) Kāda ir valsts nodeva laulības šķiršanas procesā un ar to saistītos jautājumos?
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.pantu valsts nodeva noteikta:

 • par laulība šķiršanu – 100,00Ls
 • par prasības pieteikumu laulības šķiršanas lietā ar personu, kas noteiktā kārtībā atzīta par bezvēsts promesošu vai rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, vai ar personu, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas nav mazāks par trim gadiem, — 10,00 Ls
 • par aizgādības tiesību nodibināšanu un saskarsmes tiesību noteikšanu – 50,00Ls
 • par laulības laikā iegūtas mantas sadali atkarība no kopīgas mantas vērtības:
 • līdz 1000 latiem — 15 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 50 latiem,
 • no 1001 lata līdz 5000 latiem — 150 latu plus 2,5 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 1000 latus,
 • no 5001 lata līdz 20 000 latiem — 250 latu plus 1,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 5000 latus,
 • no 20 001 lata līdz 100 000 latiem — 490 latu plus 1 procents no prasības summas, kas pārsniedz 20 000 latus.
 • par uzturlīdzekļu piedziņu prasītāji ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas, t.sk. valsts nodevas (Civilprocesa likuma 43.panra pirmās daļas 3.punkts)

Kādos gadījumos laulību var šķirt pie notāra?

Pie notāra laulību var šķirt, ja pastāv visi zemāk minētie priekšnoteikumi:

 1. laulības šķiršanai piekrīt abi laulātie,
 2. laulātiem nav strīdu par bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem,
 3. laulātiem nav strīdu par kopīgu mantu.

 

Kādi dokumenti jāiesniedz notāram?

Zvērinātam notāram jāiesniedz šādi dokumenti:

 • laulības apliecības oriģināls vai dzimtsarakstu iestādes izsniegts izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra. Ja laulība noslēgta ārpus Latvijas, izsniegtā apliecība jāiztulko un tulkojums jāapstiprina notariāli;
 • ja laulātiem ir bērni, tad rakstiskā vienošanās par bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem;
 • ja laulātiem ir kopīgā manta, tad rakstiskā vienošanās par kopīgās mantas sadali. Ja nav mantas, tas jāapstiprina rakstiski.

 

Vai pie notāra var šķirt laulību, kas noslēgta ar ārzemnieku vai  ārzemēs?

Jā, Latvijā pie notāra var šķirt laulību, kas noslēgta ar ārzemnieku vai ārzemēs, ja Latvija ir viena vai otrā laulātā pastāvīgā dzīvesvieta. Notāri šādos gadījumos ņem vērā divus aspektus. Pirmkārt, pārliecinās, vai Latvijas Iedzīvotāju reģistrā ir informācija, ka personai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā. Un, otrkārt, pati persona apliecina, ka te dzīvo pastāvīgi.

 

Vai iesniegumu par laulības šķiršanu pie notārā var parakstīt arī cita persona uz pilnvaras pamata?

 Jā, tas ir iespējams, bet jāņem vērā, ka pilnvarai jābūt speciālajai, kurā norādīts pilnvarojums parakstīt iesniegumu par laulības šķiršanu.  Universālā pilnvara šādos gadījumos neder.