Jautājumi juristam

Uzturlīdzekļi

 

Ja es viena pati audzinu bērnu un bērna tēvs ilgstoši nedod līdzekļus bērna uzturam, kāds ir process, lai es varētu saņemt uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantijas fonda?

 
 1. Jāiesniedz prasības pieteikums tiesai (pēc savas dzīvesvietas).
 2. Kad tiesas spriedums stāsies likumīgā spēkā, tiesā saņemt izpildu rakstu, kuru iesniegts tiesu atbildētājam (pēc atbildētāja dzīvesvietas). Iesniedzot izpildu rakstu jāmaksā valsts nodeva 2,00Ls apmērā.
 3. Ja no atbildētāja piedzīt neko nevar, tad tiesu izpildītājs izsniedz Jums izziņu, ka uzturlīdzekļu piedziņa nav iespējama.
 4. Aizpildīt iesniegumu uzturlīdzekļu garantijas fondam(turpmāk UGF), veidlapu var saņemt UGF mājas lapā - http://www.ugf.gov.lv/lat/Pakalpojumi/forma/ , kurai pievienot: 1) tiesas spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu, 2) tiesu izpildītāja izziņa par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību.

Kādi dokumenti ir nepieciešami prasības pieteikumam par uzturlīdzekļu piedziņu sagatavošanai?

 1. bērna dzimšanas apliecība,
 2. izziņa par bērna un prasītāja deklarēto dzīvesvietu,
 3. dokuments, kas apliecina prasītāja ienākumu,
 4. dokuments(aprēķins), kas apliecina bērna uzturēšanas izdevumu apmērs (ja uzturlīdzekļu apmērs pārsniedz minimālo uzturlīdzekļu apmēru),
 5. lēmums par aizbildniecības nodibināšanu( ja uzturlīdzekļus pieprasa aizbildnis)

Kāds ir minimālais uzturlīdzekļu apmērs?

No 2009.gada 1.janvāra līdz šodienai minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir :

 • bērnam līdz 7 gadu vecumam – 45,00Ls, t.i. 25% apmērā no minimālās darba algas,
 • bērnam no 7 gadiem līdz 18 gadu vecumam – 54,00Ls, t.i. 30% apmērā no minimālās darba algas.

Ja uzturlīdzekļus maksā Uzturlīdzekļu garantijas fonds, tad laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim to apmērs ir bērnam līdz 7 gadu vecumam – 30,00Ls, bet bērnam no 7 gadiem līdz 18 gadu vecumam – 35,00Ls

Kas ir mazā apmērā prasība tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu?

No 2011. gada 1. oktobrī stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, to papildinot ar 30.3 nodaļu "Lietas par maza apmēra prasībām". Procesuālā kārtība attiecas uz prasījumiem par naudas un uzturlīdzekļu piedziņu. Lietu par maza apmēra prasību tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata, kas noformējams atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam http://www.tiesas.lv/e-pakalpojumi/e-veidlapas.

Viena no maza apmērā prasības ērtībām ir tas, ka tiesa prasību var izskatīt bez pušu klātbūtnes (ja puses to vēlas),  kas paātrina tiesvedības procesu.

 

Kāds minimālais uzturlīdzekļu apmērs būs no 2014.gada 1.janvāra?

No 2014.gada 1.janvāra minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam līdz 7 gadu vecumam 80.00euro, bērnam no 7 gadiem līdz 18 gadu vecumam 96.00euro

 

Kāds būs Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs no 2014.gada 1.janvāra?

Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija no 2014.gada palielina izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs par 15 latiem. Tas nozīmē, ka no 2014.gada 1.janvāra par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksās uzturlīdzekļus 50 latu (71.14 euro) apmērā, līdzšinējo 35 latu vietā, savukārt par katru bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksās uzturlīdzekļus 55 latu (78.26 euro) apmērā, līdzšinējo 40 latu vietā.

Kad jāziņo Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijai, ka bērna tēvs sāka man maksāt uzturlīdzekļus?

Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijai jāziņo ne vēlāk kā triju darba dienu laikā, no brīža kad saņemts maksājums.

Vēršam uzmanību, ka ir spēkā šādas izmaiņas, kas skar personas, kuras saņem uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas.

Noteikts pienākums informēt fonda administrāciju par apstākļiem, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, ja:

 • bērns faktiski neatrodas iesniedzēja aprūpē;
 •  iesniedzējs vai bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no fonda, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai šīm personām nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;
 • parādnieks maksā uzturlīdzekļus iesniedzējam;
 • iesniedzējs saņem ārvalstī piešķirtu pabalstu vai citu materiālo palīdzību, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no fonda izmaksājamajiem uzturlīdzekļiem bērna, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no fonda, uzturēšanai;
 • tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no fonda, ir zaudējis spēku vai arī spēkā stājies jauns nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu bērna, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no fonda, uzturēšanai;
 •  iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

Noteikts pienākums atmaksāt fondam no fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām:

 • ja iesniedzējs sniedzis apzināti nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus);
 • ja iesniedzējs šajā likumā noteiktajā termiņā nav paziņojis par apstākļiem, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus;kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.
 • kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.