Krīzes centra darbinieki

 N.p.k. 


Darbinieks
 
Funkcijas
 1.
Direktore
 

Organizē un vada krīzes centra darbību kopumā.
 
 2.-3.
Psiholoģe
( 2 speciālistes)
 

Konsultē, sniedz psiholoģisku palīdzību.
 4.-5. Sociālā darbiniece
( 2 speciālistes)
 

Veido pirmo kontaktu ar klientu un noskaidro problēmsituāciju. Klientu interesēs kontaktēties un sadarboties ar dažādām iestādēm : policiju, bāriņtiesu, sociālās palīdzības dienestiem u.c. Veikt sociālo darbu ar bērniem un to ģimenēm, veikt ģimeņu apsekošanu, noteikt vērtējumu par bērnu atgriešanu ģimenē vai iespējamu nepieciešamību citai sociāli labvēlīgākai videi.
 
6. Administratore


Organizē klientu uzņemšanu Krīzes centrā, reģistrē klientus, sniedz informāciju pasūtītājiem, klientiem un citiem interesentiem par pakalpojumiem, ko sniedz Krīzes centrs.
Organizēt Krīzes centra lietvedību.

 
7.

 

Stacionāra koordinatore

 

Koordinē stacionāra darbinieku darbu, organizē izglītojošas nodarbības, klientu brīvo laiku.  
 8.
Sociālā audzinātāja
(6 darbinieki)
 
Klientu uzraudzība, aprūpēšana visu diennakti.
 9. Mediķe
Jāizvērtē klientu veselības stāvoklis , nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, sazināties un uzturēt kontaktu (vai dibināt) ar esošo (iespējamo) ģimenes ārstu. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt citas veselības aprūpes institūcijas.
 
10.
Juriste
 

Brīvprātīgā.
 
 
 11. Mārketinga speciāliste

Mājas lapas uzturēšana, informācijas aktualizēšana. Publicitātes nodrošināšana, sadarbošanās ar medijiem. Sadarbības veicināšana ar esošajiem un potenciālajiem sponsoriem un ziedotājiem. Projektu sagatavošana un izstrāde. Pasākumu organizēšana.

 12.  
Grāmatvede
 
Organizē centra grāmatvedības darbu.
13.
Tehniskais darbinieks, šoferis
 
Brīvprātīgais